Management Applied Research Center

 از جمله مهمترين كاركردهاي دانشگاه‌ها و مراكز علمي- پژوهشي توليد علم و دانش و تبديل دانش نظري به دانش كاربردي در جهت تقويت نقاط مثبت سازمان‌ها و كاهش نقاط ضعف آن‌ها و تبديل سازمان‌ها به نهادهايي دانش محور است، به گونه‌اي كه بتوانند به بهترين شكل به مراجعان، مشتريان و شهروندان خدمت‌رساني كنند. بدين منظور، دانشکده مديريت دانشگاه تهران براي حل مشکلات اجرايي سازمانها ، شرکت ها و صنايع کشور در سال 1370 اقدام به راه اندازي دفتر پژوهشي براي اجراي پژوهشهاي کاربردي در حوزه مديريت نمود . از سال 1378 دفتر مزبور به مرکز پژوهشهاي کاربردي ارتقاء يافت و در سال1382 مجوز شوراي گسترش آموزش عالي را نيز دريافت نمود.